NIŠ – IZRADA INTERNIH AKATA I PROCEDURA ZA PRIMENU ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I IKT BEZBEDNOSTI- USTANOVE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE

Detalji o dogadjaju

 • Oktobar 18, 2019
 • 10:00 am
 • RC za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske Komune bb, Niš
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018) čija je primena počela od 21.08.2019. godine nalaže da sve organizacije javnog sektora, ali i druga pravna ili fizička lica koja vrše javna ovlašćenja (čl. 4 br. 25 Zakona) imaju obavezu da do tog datuma prilagode svoje poslovanje odredbama Zakona, odnosno da odrede lice za zaštitu podataka (čl. 56-58 Zakona).
Mere kažnjavanja za neizvršenje kreću se do 2 miliona dinara (čl. 95 Zakona).

S druge strane, Zakon o informacionoj bezbednosti („Sl. glasnik RS”, br. 6/2016), toj istoj grupaciji organizacija koje imaju odgovornost nad osetlјivim podacima od opšteg interesa kao i podacima o ličnosti, propisuje, nalaže direktnu primenu mera zaštite i izradu internog Akta o IKT bezbednosti koji definiše načine i obim primene ukupnih IKT bezbednosnih mera. Zakonski rok za primenu ovog zakona je započeo 01. marta 2017. godine.

Mere kažnjavanja za neizvršenje i po ovom zakonu se kreću do 2 miliona dinara. (čl. 30 Zakona)

Dodatno, Zakon o informacionoj bezbednosti očekuje svoje izmene i dopune. Novi Zakon o izmenama i dopunama zakona o informacionoj bezbednosti je prošao Javnu raspravu i očekuje se njegovo izglasavanje u sledećim mesecima. U novom članu br. 3a, nacrt ovog zakona pominje izvršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Oba zakona su povezana i njihovo izvršenje ima više zajedničkih tačaka koje, u cilju efikasnosti i kompletnosti, treba biti koordinisano.

Ustanove zdravstvene i socijalne zaštite imaju specifične procedure rada sa osetljivim podacima i njihovim obezbedjenjem te primena ova dva zakona spada u akutnu obavezu i prema zakonima ali i prema organizaciji operativnog poslovanja.

Na koji način je najefikasnije ispuniti navedene obaveze?

Koja akta je potrebno izraditi, izmeniti ili dopuniti, kako i postupati prilikom prikupljanja, obrade i prosleđivanja informacija trećem licu koje sadrže podatke o ličnosti i kako organizovati i sprovesti mere informacione bezbednosti koje će obezbediti što sigurnije poslovanje.Najčešće nedoumice vezane za primenu ova dva Zakona u praksi se odnose na:

 • U kom nivou je moja organizacija u zakonskoj obavezi primene ova dva zakona i kako da ispunim te nivoe obaveza?
 • Kako uskladiti interna postupanja i na najefikasniji način primeniti oba zakona u najkraćem vremenskom roku?
 • Kako primene zakona mogu a kako treba da utiču na organizaciju rada poslovne organizacije?
 • Šta je dužnost i obaveza Odgovornog lica za zaštitu podataka a šta Odgovornog lica za primenu IKT bezbednosti?
 • Kako najbrže doći do efikasnog, primenljivog i zakonski validnog Akta o IKT bezbednosti a kako do internog akta Politika zaštite ličnih podataka?
 • Šta su sve podaci o ličnosti, kako ih štitimo i kako to sprovesti u praksi shodno važećim propisima?
 • Šta je osnov obrade podataka o ličnosti u oblasti radnih odnosa?
 • Kome i na koji način možemo dostavljati lične podatke?
 • Kako uspostaviti i voditi evidenciju radnji obrade podataka u skladu sa čl. 47. zakona?
 • Kako se štite i čuvaju podaci u internim bazama podataka?
 • Kako vršiti video nadzor u skladu sa zakonom ?
 • Šta su to “drugi vidovi” obrade ličnih podataka?
 • Na koji način uputiti zahtev i u kojim slučajevima je neophodno mišljenje Poverenika?
Cilјevi radionice:
♦ Prikazati polaznicima zakonske i tehnološko-bezbedonosne okvire za primenu zakona i objasniti najvažnije norme postupanja.
♦ Kroz primere i zakonska tumačenja, doći do definicije obima i efikasne primene u različitim situacijama.
♦ Uputiti polaznike u izradu potrebnih normativnih akata.
♦ Kroz dijalog sa svakim polaznikom radionice, odgovoriti na pitanja primene zakona u pojedinačnim slučajevima, dati im savete kako da probleme reše ali i konkretna uputstva koje oni mogu da iskoriste u rešavanju problema ili poslovne obaveze.Nakon obuke polaznici će biti osposoblјeni da:
♦ Prepoznaju zakonske obaveze svojih organizacija kao i svoje poslovne obaveze pri implementaciji zakona;
♦ Usklade svoja postupanja i normativna akta za ispunjenje zakonskih obaveza tako da nemaju dupliranja rada, probleme u internoj organizaciji rada kao i u dupliranju troškova;
♦ Sagledaju trenutnu organizovanost svoje ustanove i odrede neophodne korake u dalјem razvoju i investicijama koje vode u poslovno sigurno i zakonom definisano poslovanje;
♦ Započnu samostalnu izradu sopstvenog potrebnih internih akata kao i pratećih procedura koristeći dobijeno znanje ali i konkretne dokumente sa primerima koje će dobiti na samoj radionici.Obuka je namenjena:
♦ Direktorima
♦ Sekretarima i pravnicima
♦ Zaposlenima koji obavlјaju poslove odgovornih lica za zaštitu ličnih podataka 

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite. 

Predavači:
♦ Olga Zorić, Stručni konsultant Seminari Srbije
♦ Vojkan Stanković, Stručni konsultant Seminari Srbije
Uslovi učešća:
Pretplatnici:
♦ 3.600,00 RSD po učesniku
Ostali učesnici:
♦ 6.000,00 RSD po učesniku 
Cene su izražene sa uračunatim PDV-om
Popusti:

Drugi učesnik iz iste ustanove ostvaruje popust od 10%

Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na eBudžet za 2020. godine do početka radionica ostvaruju parvo na jednu BESPLATNU kotizaciju.

Pregled paketa pogeledajte OVDE.

Narudžbenicu preuzmite OVDE.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzama.

Maskimalan broj učesnika po radionici je 30. 

Program radionice možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 1810

Prijavi se za dogadaj