Komentari su off za ovaj post

Priručnik: “Postupak javne nabavke male vrednosti“

Pisani deo priručnika detaljno obrađuje postupak javne nabavke male vrednosti kroz primer postupka javne nabavke male vrednosti, a svaku oblast prate primeri akata naručioca u postupku javne nabavke male vrednosti. Priručnik sadrži CD sa modelima akata u vidu obrazaca koje naručilac može preuzeti i popunjavati prilikom sprovođenja postupka javne nabavke male vrednosti.

Sadržaj priručnika

1. Pokretanje postupka

– Uslovi za pokretanje postupka;

– Odluka o pokretanju postupka;

– Rešenje o obrazovanju komisije.

2. Sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti

– Uloga službenika za javne nabavke u postupku;

– Komisija za javnu nabavku;

– Oglasi u postupku;

– Konkursna dokumentacija u postupku;

– Uslovi za učešće u postupku i način dokazivanja ispunjenosti uslova;

– Kriterijumi za dodelu ugovora;

– Izmene i dopune konkursne dokumentacije;

– Komunikacija sa zainteresovanim licima;

– Otvaranje ponuda i stručna ocena ponuda.

3. Okončanje postupka javne nabavke i zaključenje ugovora o javnoj nabavci

– Odluka o dodeli ugovora;

– Postupak zaštite prava;

– Izmene ugovora o javnoj nabavci;

– Obustava postupka.

4. Izveštavanje

 

Priručnik možete poručiti zvanjem na ovaj broj telefona: 011 409 4881

Komentari su zatvoreni .