Hajrija Kuburović
Stručni konsultant – Seminari Srbije

2019

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu – Mobing

  120 minuta
  intermediate
 • Septembar 29, 2023
 • 10:00 am
 • Hotel „Prag“, Kraljice Natalije br.27, Beograd

Cilj

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (mobbing) i Zakon o zaštiti uzbunjivača spadaju u set zakona koji štite ljudska prava na radu. Tu je još Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali njega treba tumačiti šire i uzeti u obzir pored prava zaposlenog na privatnost i pravo poslodavca da zna informacije o zaposlenom radi zaštite svojih legitimnih interesa. Ovo je posebno izraženo kod zloupotrebe bolovanja.

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, sa ciljem ispravne primene, zaštite zaposlenih u ostvarenju svojih prava, ali i zaštite poslodavca od manipulacije zaposlenih i zloupotrebe, koje su česte u praksi..

Sadržaj

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU (dalje ZSZR) u praksi

 • Šta jeste, a šta nije mobing po ZSZR – primeri iz prakse
 • Kako procesuirati i sankcionisati mobing: interni i sudski postupak
 • Obaveze poslodavca u sprovođenju internog postupka posredovanja
 • Pokretanje, tok, okončanje internog postupka, pravne posledice
 • Izbor posrednika: interni ili eksterni, značaj stručnosti posrednika u rešavanju spora
 • Uspešno okončanje – sporazum (šta se može, a šta ne može postići sporazumom)
 • Neuspešno okončanje – obustava i pravne posledice
 • Kako utvrditi i sankcionisati zloupotrebu prava na zaštitu od zlostavljanja iz lukrativni razloga, primeri iz prakse
 • Može li zloupotreba prava na zaštitu biti otkazni razlog – iz sudske prakse
 • Diskusija

Način realizacije

 • prezentacija, interaktivni rad, diskusija i odgovori na pitanja
 • trajanje 4 sata sa polusatnom pauzom

Predavač:

Olga Vučković Kićanović, konsultant za radno pravo i ljudske resurse, član radne grupe u donošenju navedenih zakona, autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, posrednik specijalozovana za radno pravo pri Ministarstvu pravde, miritelj I arbirar u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova

Cena:

23.500,00 RSD po učesniku

Cena je bez uračunatog PDV.

Kod za prijavu je 2909