NOVI ROK – Stručni seminar sa radionicom: „Izrada obračuna škola za novu školsku godinu”

Detalji o dogadjaju

 • Avgust 21, 2019
 • 10:00 am
 • Hotel "Palace", Topličin venac br.23, Beograd

Rok za dostavljanje dokumentacije za obračun škola je pomeren sa 15. na 22. avgust!

Naša stručna radionica će vam pomoći da ovu obavezu ispunite na najefikasniji način!

Proračunati broj izvršilaca u skladu sa aktuelnim pravilnicima ali i na najodgovarajući način za svoju školu!

Pravilno popuniti informacioni sistem Dositej, objaviti tehnološke viškove, dostaviti Zahteve ministarstvu za posebna radna mesta, predati dopise Školskim upravama…

Sve ovo predstavlja niz aktivnosti koje su direktori škola sa svojim saradnicima dužni da urade pre početka Školske 2019/2020. godine, a ne kasnije od 22. avgusta 2019. godine.

 Naš seminar se upravo bavi ovim temama!

Dajemo uputstva, odgovaramo na pitanja i savetujemo svakog od naših polaznika koje bi postupanje bilo najadekvatnije za njihov slučaj!

Određivanje broja izvršilaca u školama (tzv. „Obračun škola“) predstavlja jednu od osnovnih administrativnih  obaveza koju je svaka osnovna, srednja, muzička, specijalna ili ŠOOO dužna da uradi pre početka školske godine i to najkasnije do 22. avgusta.

Osnova ove procedure je direktna primena niza zakonskih normi i regulativa koji se tiču ispunjenja adekvatnog nastavnog plana date obrazovne ustanove za sledeću školsku godinu i obračun broja nastavnog i van-nastavnog kadra koje aktuelni pravilnici nalažu i uslovljavaju. Naispravan, zakonski neusklađen obračun broja izvršilaca, podleže reviziji i može da izazove brojne pravno-organizacione probleme u radu ustanove.

 Koje promene su doneli NOVI pravilnici iz juna 2019. godine i kako oni utiču na obračun nastavnog i van-nastavnog osoblja?

 • ♦ Koje si specifičnosti obračuna osnovnih, srednjih, muzičkih, specijalnih i ŠOOO?
 • ♦ Od čega sve zavisi obračun broja izvršilaca?
 • ♦ Koji je najefikasniji način formiranja broja i struktura školskih odeljenja?
 • ♦ Koje su specifičnosti obračuna Izbornih predmeta i pravilnih podela po grupama?
 • ♦ Koji je najbolji zakonski usklađen način obračuna Slobodnih aktivnosti, Produženog boravka i celodnevne nastave, odeljenja nacionalnih manjina i drugih specifičnih odeljenskih struktura?
 • ♦ Na koji način, najefikasnije obračunati broj i strukturu van-nastavnog osoblja u skladu sa inoviranim Pravilnicima o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova?
 • ♦ Kako na pravilan način uneti podatke o obračunu broja izvršilaca u Informacioni sistem DOSITEJ i time uskladiti realno i zvanično prijavljenu strukturu radnog kolektiva ustanove?
 • ♦ Kako proveriti da su unešeni podaci u IS Dositej usklađeni sa proračunatim brojem izvršilaca?
 • ♦ Koji su zakonski definisani rokovi i kako ih efikasno dostići?
 • ♦ Koje su to najčešće greške koje se pravi i kako ih izbeći?

Teorijska osnova našeg seminara je niz Zakona i Pravilnika i Ministarstva prosvete kao i najnovijih Uputstva iz juna 2019. godine.

Praktičan deo prezentacije sa primerima pravilno izrađenih obračuna i unosa u IS Dositej i direktnim savetima i objašnjenjima, vodi savetnik u ministarstvu prosvete koji overava i odobrava ove obračune.

Nakon obuke polaznici će biti osposobljeni da:

 • ♦ Samostalno, pravilno i u roku izvrše planiranje i određivanje broja izvršilaca u školama;
 • ♦ Rešavaju posebne slučajeve obračuna na pravilan i zakonski validan način, najpovoljnije za njihove škole;
 • ♦ Kroz direktna pitanja, dobiju stručne i primenljive odgovore;
 • ♦ Sagledaju kompletnu pravnu i organizacionu regulativu ove godišnje procedure;

 Obuka je namenjena:

 • ♦ Direktorima i pomoćnicima direktora škola
 • ♦ Sekretarima škola
 • ♦ Administrativnim radnicima u školama

Predavači:

 • ♦ Dragan Tošić, Savetnik u Ministarstvu prosvete
 • ♦ Vojkan Stanković, Stručni konsultant – Semianri Srbije

Uslovi učešća:

Pretplatnici:

 • ♦ 3.600,00 RSD po učesniku

Ostali učesnici:

 • ♦ 4.800,00 RSD po učesniku

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Popusti:

 • ♦ Drugi učesnik iz iste ustanove ostvaruje popust od 10%

Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na eBudžet za II polugodište 2019.godine do početka radionica ostvaruju parvo na jednu besplatnu kotizaciju.

Narudžbenicu preuzmite ovde.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzama.

Maksimalan broj učesnika je 30.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite. 

Detaljan program preuzmite ovde

Kod za prijavu 2108

Prijavi se za dogada